Miten valjastat yritystuet avuksesi?

28.05.2022

Sisällysluettelo:
1. Yritystuet turvaamassa kehitystä
2. Millaisia yritystukia on saatavilla?
3. Kuinka suurta yritystukea voit saada?
4 .Kuinka voit hakea yritystukea?

Yritystuet turvaamassa kehitystä

Monet yritykset kulkevat nykypäivänä rankkaa polkua kohti kasvua ja kansainvälistymistä. Sekä yritystoiminnan kasvu, että kansainvälistyminen vaativat molemmat huomattavia investointeja. Vaikka nämä investoinnit ovatkin suoraan yrityksen tulevan menestyksen edellytyksiä, ei jokainen yritys niihin kuitenkaan kykene ryhtymään. Monet yritykset kokevat vaadittavien investointien suuruuden ylitsepääsemättömäksi, jarruttaen samalla omaa menestystään. Harva yritys kuitenkaan tietää, että myös näihin toimenpiteisiin on saatavilla julkisrahoitusta erilaisten yritystukien muodossa. Nämä yritystuet ovat suunniteltuja tarjoamaan kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka eivät välttämättä muuten siihen rohkenisi.

Toisin kuin yleisesti käytetyt yritysrahoituksen muodot kuten erilaiset lainaratkaisut, ovat yritystuet pääsääntöisesti avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tässäkin on kuitenkin olemassa omat poikkeuksensa, joihin lukeutuvat muun muassa muutamat Business Finlandin nuorille Start Up-yrityksille myöntämät tuet, jotka saattavat sisältää joko osan tukisummaa lainana tai koko summan edullisena lainarahoituksena, esimerkiksi tuotekehitystuen tapauksessa.

Yritystuet kuitenkin eroavat monista muista yritysrahoituksen muodoista myös siinä, että ne vaativat pitävämmät todisteet yrityksen kannattavuudesta. Tämä tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että vasta perustetut yritykset, jotka eivät vielä kykene todistamaan kykyään tuottaa jatkuvaa säännöllistä kassavirtaa ja toimia kannattavasti, eivät kykene suoraan hakemaan tukea kasvuun tai kansainvälistymiseen tähtääviin hankkeisiinsa.  

Suomessa myönnettävät yritystuet ovat pääsääntöisesti Euroopan komission asetuksen säätelemää de minimis-tukea, jollaiseksi katsotaan rahoitus tai muu etuus, kuten korkotuki, verohelpotukset, ilmaiset tai osin ilmaiset koulutukset tai muut palvelut, joita tarjotaan ainoastaan rajatulle joukolle yrityksiä. EU katsoo että tuen on oltava määrältään niin pientä, ettei se vääristä yleistä kilpailua markkinoilla tai kykene vaikuttamaan vahingollisesti eri EU:n jäsenvaltioiden väliseen kaupankäyntiin. Siksi tuki onkin de minimis eli vähämerkityksinen.

Millaiset yritystuet ovat saatavilla?

Yritystukien viidakko on nykyään varsin epäselvä ja vaikea navigoida, riippumatta yrityksesi koosta ja toimialasta. Yritystukien myöntämisen jakautuessa useille eri tahoille, on järjestelmä paisunut varsin vaikeasti sisäistettäväksi. Miltei jokaiselle yritykselle, jonka toiminta on jo vakiintunutta, tuottaen säännöllistä kassavirtaa, on mahdollista hakea lukuisia erilaisia tukia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Nykyisin myönnettävät yritystuet painottuvat kuitenkin pääasiassa kansainvälistymiseen sekä viennin kehittämiseen ja yrityksen kasvuhankkeisiin. 

Se millaiset yritystuet ovat haettavissa juuri sinun yrityksellesi lukuisista tekijöistä. Ensinnäkin on tärkeää huomioida itse yrityksen koko ja ikä. Yritystukien haku eroaa nimittäin suuresti riippuen siitä, onko kyseessä startup-yritys, PK-yritys vaiko suuryritys. Tämän lisäksi yrityksesi käyttökohde tuelle sekä yrityksesi toimipaikan sijainti vaikuttavat osiltaan yritystuen hakemiseen. Suomalaiselle yritykselle haettavissa olevat yritystuet voidaan kuitenkin jakaa niitä myöntävien tahojen mukaan:

Business Finland

Business Finland, entiseltä nimeltään Tekes, kotimainen yritysten kehityshankkeita rahoittava taho. Business Finland rahoittaa etenkin pk-yrityksiä, jotka tähtäävät toimintansa kasvattamiseen ja kansainvälisyyteen yhdessä edistyksellisen tuotekehityksen kanssa. Vaikka Business Finland on pk-yrityksiin keskittynyt, tarjoaa se rahoitusohjelmia eri koko- ja ikäluokkien yrityksille aina startupeista suuryrityksiin. Business Finland pyrkii olemaan yritysten ensisijainen väylä yritystukien hakemisessa, ja tarjoaakin enemmän joustavuutta kuin moni muu. 

Business Finlandin tarjoamat tuet ovat joko täysin avustuspohjaisia, jolloin niitä ei tarvitse maksaa takaisin, osittain avustuksia, jolloin vain osa tuesta on maksettava takaisin, tai täysin lainaa, jolloin koko tukisumma on maksettava takaisin. Lainan muodossa saatavat tuet ovat kuitenkin erityisesti nuorille startup-yrityksille tarkoitettuja, ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa markkinoita edullisemman lainan saaminen, jopa ilman vakuuksia.

Helppona avustusmuotona tarjoaa Business Finland myös Innovaatioseteliä, jolla pyritään käynnistämään yrityksen innovaatiotoimintaa. Sen suuruus on 5000 euroa + alv, jonka lisäksi tulee hakijayrityksellä olla itsellään 1000 euron omarahoitusosuus. Setelin ajatuksena on innovaatiotoimintaa tukevan asiantuntijapalvelun hankkiminen yritykselle. Tämän tukimuodon osalta on hakeminen erittäin helppoa ja päätökset nopeita.

Ely-keskus

Business Finlandin rinnalla toisena suurena kotimaisten yritystukien jakajana on Ely-keskus. Ely-keskusten suosio yritystukien jakajana on kuitenkin hieman heikentynyt tiukentuneiden rahoituslinjausten, heikentyneiden määrärahojen sekä vaikeaksi mielletyn hakuprosessin vuoksi. Ely-keskukset toimivat alueellisen toimipistejaon mukaisesti, painoittaen rahoituspäätöksissään alueiden kehitysstrategiaa. 

Ely-keskuksen kautta on mahdollista hakea rahoitusta muun muassa pieniin kansainvälistymishankkeisiin, tuotannonkehityshankkeisiin, teknologiaan sekä yrityksen sijaitessa maaseudulla, myös maaseudun yritystukea toiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Ely-keskukset tarjoavat tukea sekä toimintaansa laajentaville, että nuoremmille yrityksille.

Euroopan Unioni

EU:n suorista yritystuista puhutaan paljon, mutta niiden todellinen hyödyntäminen on jäänyt kuitenkin vain pienelle joukolle yrityksiä. EU:n suorien yritystukien hakeminen perustuukin EU:n puiteohjelman, uusimman Horisontti Eurooppa-puiteohjelman käynnistyessä vuoden 2021 keväällä. Nämä tuet eivät kuitenkaan ole tarkoitettu mille tahansa yrityksille, vaan ne ovat kovan kilpailun takana. Koska tuista kilpaillaan EU-tasolla, tulee yrityksen kehitysprojektin olla todella innovatiivinen myös suuremmassa mittakaavassa, ja ennen kaikkea kilpailukykyinen myös kansainvälisellä tasolla.

Kuinka suuria myönnettävät yritystuet ovat?

Myönnetyn yritystuen suuruus on tietenkin aina tapauskohtaista, mutta siihenkin on asetettu EU-asetuksen mukaiset enimmäismäärät, joiden mukaan on toimittava. Nämä enimmäismäärät on asetettu, jotta yritystuen vaikutus markkinoihin sekä EU:n jäsenvaltioiden väliseen kaupankäyntiin kyettäisiin pitämään aidosti vähäpätöisenä. 

EU-asetuksen mukaista de minimis-yritystukea voi yritys saada enintään 200 000 euroa kuluvan sekä kahden edellisen verovuoden aikana. Tästä eroaa maantiekuljetusten alalle myönnettävä de minimis-tuki, joka voi olla enintään 100 000 euroa kuluvan sekä kahden edellisen verovuoden aikana. Näissä huomioidaan aina kyseisenä vuonna myönnetty tuki eli se ajankohta, jolloin yritykselle on annettu laillinen oikeus tukeen. Tuen hakemisen ajankohdalla tai maksuajankohdalla ei siis ole minkäänlaista merkitystä. Mikäli useampi suomalainen yritys kuuluu samaan määräysvaltaan tai konserniin, lasketaan näille myönnetyt tuet yhteen.

Kuinka voit hakea yritystukea?

Yritystukien hakemisesta on maalattu yrittäjien keskuuteen varsin negatiivinen kuva. Vaikka yritystuet kiinnostavatkin suurta osaa yrittäjistä rahoitusmuotona, mielletään niiden hakeminen liian monimutkaiseksi tai tukien saaminen liian epätodennäköiseksi. Joutuessasi itse kahlaamaan koko tukiviidakon läpi, saattaa prosessi siltä tuntuakin. Siksi kannattaakin ottaa avuksi Rahoon älykäs verkkosovellus.

Älykäs verkkosovelluksemme kertoo sinulle helposti mitkä tuet ja avustukset ovat juuri sinun yrityksesi tarpeisiin soveltuvia ja mitä niistä kykenet heti hakemaan. Saat palvelumme avulla välittömästi tietoosi mitkä yritystuet voit hakea heti. Riittää että teet nopean hakemuksen verkkopalvelussamme, jolloin älykäs sovelluksemme pystyy tarjoamaan sinulle heti oikeat tukivaihtoehdot. Mikä parasta, on sovelluksemme käyttö ilmaista, eikä sido sinua mihinkään.