Millaista tukea Business Finland tarjoaa yrityksellesi?

28.05.2022

1.Business Finland tarjoaa rahoitusta ja auttaa kansainvälistymään
2.Business Finlandin rahoitustuotteet
3. Into-rahoitus
4.Tempo-rahoitus
5.Innovaatioseteli
6.Energiatuki
7.NIY-tuki
8.Group Explorer-rahoitus
9.Market Explorer-rahoitus
10.Talent Explorer-rahoitus
11.Exhibition Explorer-rahoitus
12.Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin


Business Finland tarjoaa rahoitusta ja auttaa kansainvälistymään

Monet suomalaiset yritykset kohtaavat päivittäin arjessaan mahdollisia investointeja, jotka saatetaan suoraan tyrmätä yrityksen rahatilanteen vuoksi. Nykyään ei kuitenkaan kannata suorilta käsin lähteä hidastamaan yrityksen kasvua jarruttamalla investointeja yksinkertaisesti rahoituksen puutteen vuoksi, sillä tähän tarpeeseen on olemassa julkinen toimija, Business Finland. Business Finlandin tarkoituksena on toimia yritysten rahoittajana, tarjoten niille innovaatiorahoitusta, kansainvälistymispalveluita ja näin ollen pyrkiä edistämään myös ulkomaalaisia investointeja sekä matkailua Suomeen. 

Business Finland on varsin uusi toimija Suomen jo valmiiksi varsin monimutkaisessa tuki ja rahoitusverkostossa. Business Finland syntyi vuonna 2018, kun rahoituspalveluita tarjonnut TEKES ja kansainvälistymispalveluita tarjonnut Finpro yhdistyivät. Vaikka Business Finlandin perimmäisenä tarkoituksena onkin parantaa kotimaisten yritysten mahdollisuuksia investoida kasvuun ja kansainvälistymiseen, on moni varmastikin tästä varsin uudesta toimijasta edelleen hieman hämillään. Business Finland on kuitenkin erinomainen vaihtoehto yritykselle rahoitusta haettaessa erinäisiin tarpeisiin, sen tarjotessa laajan valikoiman erilaisia tuotteita.

Business Finland tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia paitsi rahoituksen, myös kansainvälistymispalveluiden muodossa, pyrkien rakentamaan suomalaisille yrityksille yhä helpompaa tietä tehokkaaseen kasvuun ja menestykseen. Business Finlandin tarjoamat rahoitusratkaisut jakautuvat tuotteesta, yrityksestä ja tarpeesta riippuen avustusmuotoisiin tukiin, joita ei tarvitse maksaa takaisin sekä erilaisiin lainoihin. Molempia tukikimuotoja kuitenkin yhdistää vaatimus yrityksen omalle pääomalle osana hanketta liki kaikissa rahoitusmuodoissa, sillä Business Finland ei rahoita projekteja kokonaisuudessaan vaan vaatii myös yritykseltä itseltään kyvyn rahoittaa osa projektia. 

Business Finlandin rahoitustuotteet

Business Finland tarjoaa laajan valikoiman tuotteita innovaatioiden ja kansainvälistymisen rahoittamiseen etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Vaikka Business Finlandin tuotteet ovatkin pääasiallisesti suunnattuja jo kannattavaa liiketoimintaa harjoittavien yritysten kilpailukyvyn parantamiseen innovaatioihin investoimisen myötä sekä kyseisten yritysten kansainvälistymisen edistämiseen, tarjoaa se palveluitaan tietyissä tapauksissa myös vasta toimintaansa aloitteleville startup-yrityksille ja suuryrityksille.

Olemme koonneet alle listan Businness Finlandin tarjoamista rahoitustuotteista sekä lyhyen selityksen kyseisen rahoitusmuodon toiminnasta

Into-rahoitus

Business Finlandin tarjoama Into-rahoitus on vientimarkkinoille tähtääville startup-yrityksille sekä pk-yrityksille suunnattu tuki innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi kasvun tueksi. Into-rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Into-rahoituksen määrä yrityksesi projektille on aina tapauskohtainen ja riippuu sekä yrityksen tavoitteista että resursseista, rahoitusosuuden ollessa kuitenkin 50 prosenttia projektin hyväksytystä kokonaisbudjetista. Business Finland ei rajoita projektin kokonaisbudjettia, mutta asiantuntijapalveluiden ostossa on rahoitus rajattu kuitenkin korkeimmillaan 200 000 euroon. Pienimmillään tulisi kuitenkin projektin olla 30 000 euron suuruinen, rahoituksen ollessa tuolloin 15 000 euroa.

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

Into-rahoitus on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden, IPR:ien tai väliaikaisten asiantuntijoiden palkkaukseen, tukemaan näin yrityksen innovaatiotoimintaa ja edistämään yrityksen kasvua vientimarkkinoilla.

Kenelle tuki sopii?

Into-rahoitus sopii vientimarkkinoille tähtääville startup- ja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää osaamistaan yrityksen kasvua ja kannattavuutta tehostavilla innovaatiotoiminnan osa-alueilla käyttämällä hyödykseen tehokkaita asiantuntijapalveluita. Myös yrityksen IPR-asiat saattavat kaivata tarkastelua, etenkin kansainvälisille markkinoille tähdätessä, jolloin Into-rahoitus on erinomainen vaihtoehto.

Kuka voi hakea tukea?

Into-rahoitusta voi hakea mikä tahansa startup- tai pk-yritys, joka kokee tarvitsevansa sen mahdollistamia palveluita yrityksensä toiminnan ja kehityksen tehostamiseksi. Yrityksen tulee kuitenkin olla vientimarkkinoille tähtäävä sekä kykenevä kattamaan 50% projektin kustannuksista. Rahoitettavan projektin tulee kuitenkin keskittyä parantamaan yrityksen innovaatiotoimintaa joillakin Into-rahoituksen hyväksytyistä käyttötarkoituksista.

Tempo-rahoitus

Business Finlandin Tempo-rahoitus pyrkii tarjoamaan kansainväliseen kasvuun tähtääville startup-, pk- ja midcapyrityksille mahdollisuuden kehittää kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Tempo-rahoitus on avustusmuotoista, joten sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Avustuksen määrä on enimmillään 50 000 euroa, Business Finlandin tarjoaman rahoituksen kattaessa enintään 75% projektin kustannuksista, jotka voivat siis enimmillään olla 66 667 euroa. Yhtiöllä tulee itsellään kuitenkin olla vähintään 30 000 euroa omaa pääomaa. Muille kuin Midcap-yrityksille maksetaan rahoituspäätöksen jälkeen suoraan 70%, enintään 35 000 euroa rahoituksesta ja loppuosa projektin loppuraportin yhteydessä. Midcap-yritysten kohdalla taas maksetaan koko rahoitus vasta loppuraportin yhteydessä.

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

Tempo-rahoituksen tarkoituksena on parantaa yrityksen valmiuksia kansainväliseen kasvuun sekä testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkien samalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaen kysyntää uusilla markkinoilla. Tempo-projektien pääpainon tulee kuitenkin aina olla erityisesti kansainvälistä kasvua tukevien kyvykkyyksien parantamisessa, eikä tuotekehityksessä, tuotekehitysten hyväksyttävän osan ollessa ainoastaan pieni osa projektia. Rahoitus on tarkoitettu tasapainoisen projektin luomiseksi yrityksen kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn kehittämiseksi kansainvälisillä markkinoilla.

Kenelle tuki sopii?

Tuki sopii osakeyhtiöille, joilla on ensinnäkin vahva pyrkimys merkittävään kansainväliseen kasvuun. Tämän lisäksi tulee yhtiöllä olla uskottava rahoitussuunnitelma ja todelliset edellytykset kasvuun ja kannattavaan liiketoimintaan kansainvälisillä markkinoilla. Tärkeää on myös selkeä näkemys projektilla saavutettavasta kilpailuedusta markkinoilla, sekä tieto siihen vaadittavasta osaamisesta

Kuka voi hakea tukea?

Tempo-rahoitusta on mahdollista hakea seuraavin edellytyksin:

 • Yritysmuotona on osakeyhtiö
 • Yritys ei ole saanut 200 000 euroa de minimis-tukia kuluvan tai kahden edellisen verovuoden aikana
 • Yrityksellä on riittävät resurssit sekä monipuolista osaamista, sekä enemmän kuin yksi henkilö
 • Rahoitettavalla tuote- tai palveluidealla tulee olla todellinen kysyntä kohdemarkkina-alueella.
 • Yrityksellä on riittävä pääoma omarahoitusosuuteen.

Innovaatioseteli

Innovaatiosetelit tarjoavat yrityksille helpon mahdollisuuden hakea pientä tukea uuden tiedon ja osaamisen ostamiseksi yritykseen. Yhden innovaatiosetelin arvo on 6200 euroa, eli 5000 euroa + alv. Innovaatiosetelit vaativat niitä hakevalta yritykseltä 1000 euroa + alv omarahoitusosuuden riippumatta rahoitettavan projektin koosta, jonka yritys maksaa suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja taas laskuttaa jäljelle jääneen osuuden, enintään 4000 euroa + alv Business Finlandille. 

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

Innovaatioseteli on tarkoitettu parantamaan yhtiön kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavaa tuote- tai palveluideaa ulkopuolisen osaamisen apukeinoin. Innovaatiosetelin avulla pyrkii Business Finland paitsi auttamaan yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan uudenlaisin tavoin, myös kannustamaan kyseisiä yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin laskemalla kustannuskynnystä. Innovaatiosetelin voit käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiakaspalveluiden hankintaan, joihin sisältyvät erilaiset palvelut muun muassa yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta sekä tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoimintaan lukeutuvat toimenpiteet, joiden avulla yritys pyrkii kehittämään tuotteitaan tai palvelujaan, tai hankkii innovaatiotoiminnassaan vaadittua tietotaitoa palveluna.

Kenelle tuki sopii?

Innovaatioseteli on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille, jotka pyrkivät uudella tuote- tai palveluideallaan kansainvälisille markkinoille. Mikäli yritys kuitenkin tarvitsee ulkopuolista osaamista tämän idean jalostamiseksi kilpailukykyiseksi tuotteeksi kansainvälisille markkinoille, on innovaatioseteli erinomainen apu.

Kuka voi hakea tukea?

Innovaatiosetelin hakeminen onnistuu seuraavissa tilanteissa:

 • Yrityksellä on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on todellista kansainvälistä potentiaalia
 • Yritys tarvitsee kehitystyön johonkin osa-alueeseen ulkopuolista apua
 • Yritys ei ole suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys, säätiö tai ahvenanmaalainen yritys
 • Yrityksen asiakastiedon rating Alfa on vähintään A
 • Yrityksellä ei ole verovelkaa
 • Yrityksesi ei ole toimialalla johon ei voida myöntää de minimis -muotoista tukea(maatalouden alkutuotanto, kalastus sekä vesiviljely) 
 • Yrityksesi ei ole saanut 200 000 euroa de minimis- muotoista tukea kuluvan sekä kahden edellisen verovuoden aikana
 • Yritys ei ole saanut Business Finlandin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna

Energiatuki

Energiatuki on rahoitusta, jolla pyritään edistämään uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi energiajärjestelmän kehittämiseksi vähähiiliseksi. Tuen suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti, sen suuruuden ollessa pääasiallisesti 10-50% riippuen käyttötarkoituksesta. Tämän lisäksi myönnetään uusille energiateknologioille tapauskohtaisesti myös 5 prosenttyksikköä korkeampaa korotettua tukea riskien perusteella. Energiatukea ei kuitenkaan voida myöntää hankkeille, jotka ovat käynnistyneet jo ennen tukipäätöstä. Tämän lisäksi tuki myönnetään aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaviin kustannuksiin

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

Energiatuki on tarkoitettu uusiutuvan energian tuotantoon tai käyttöön, energiansäästön tai energian tuotannon tai käytön tehostamiseen, muihin energiajärjestelmän vähähiilisemmäksi muuttamiseksi liittyviin projekteihin. Tukea on mahdollista käyttää siis muun muassa investoinnille vähäpäästöisempiin energiamuotoihin ja erilaisiin selvitys ja investointihankkeisiin energiansäästön parantamiseksi.

Kenelle tuki sopii?

Energiatukea voivat hakea kaiken kokoiset ja muotoiset yritykset, myös toiminimet. Tämän lisäksi voivat energiatukea saada myös yhteisöt, kuten kunnat seurakunnat ja säätiöt. Tuen ollessa harkinnanvaraista, ovat ensisijaisena uuden teknologian hankkeet, mutta tukea voidaan myöntää myös mihin tahansa muuhun kriteereihin sopivaan tarkoitukseen.

Kuka voi hakea tukea?

Energia tukea voi hakea miltei mikä tahansa yritys tai yhteisö seuraavin ehdoin:

 • Hakijan hanke soveltuu energiatuen käyttötarkoituksiin
 • Hakija ei ole asunto-osakeyhtiö, asuinkiinteistö, maatila(lukuunottamatta sellaisia joissa tuotettu energia käytetään maatalouden ulkopuolella), kalastus- ja vesiviljelyalan yritys tai valtion talousarviosta rahoitettu organisaatio
 • Hakijan maksukyky on kunnossa
 • Hakijalla ei ole verovelkaa
 • Hakijalla on investoinnin tai selvityksen edellyttämä rahoitus
 • Hakijalla on projektisuunnitelma

NIY-tuki

NIY-tuki on vuonna 2008 lanseerattu tukimuoto lupaavien nuorten yritysten viemiseksi kansainvälisille markkinoille. Tuki on kirjoitushetkellä myönnetty jo 447 startup-yritykselle, tuettujen yritysten ollessa tyypillisesti vähintään kolme vuotiaita ja jo aiemmin Business Finlandin palveluja hyödyntäneitä. Rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoonaa euroa, josta suoraa avustusta voi olla enimmillään 500 000 euroa ja lainaosuutta 750 000 euroa, rahoituksen kokonaissumman kattaessa 75% projektin hyväksytyistä kustannuksista.

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

NIY-tuki, eli Nuoret Innovatiiviset Yritykset-tuki on etenkin lupaaville globaaliin kasvuun tähtääville startupeille tarkoitettu tuki. NIY-tuki on ensisijaisesti rahoitus kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehitystä varten, sen kulujen kattamiseksi esimerkiksi tiimin vahvistamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, kasvustrategian suunnitteluun sekä uusille markkinoille konkreettisesti siirtymiseen. 

Kenelle tuki sopii?

NIY-tuki sopii alle viiden vuoden ikäisille startup-yrityksille, joiden toiminta on Business Finlandin arvioin mukaan lupaavaa sekä nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtäävää. Näiltä yrityksiltä vaatii Business Finland kuitenkin pelkän vision lisäksi jo näytettävissä olevaa liikevaihtoa sekä jonkinlaista näyttöä liiketoiminnan kasvusta. Nimensä mukaisesti vaaditaan yhtiöltä siis paitsi nuorta ikää, myös innovaatiokykyä.

Kuka voi hakea tukea?

Kriteereitä NIY-rahoituksen myöntämiselle ovat:

 • Alle viisivuotias yritys (Mikäli yritys on syntynyt sulautumisen kautta, tulee kaikkien sulautuneiden yritysten olla alle viisivuotiaita)
 • Enintään 50 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonan euron suuruinen
 • Yrityksessä työskentelevien henkilöiden omistettava merkittävä osa yrityksestä
 • Yritys ei ole listautunut tai jakanut voittoa omistajilleen
 • Yritys omaa itsenäisen päätäntävallan liiketoiminnastaan
 • Näyttö liiketoiminnan lupaavuudesta, mahdollisuus liiketoiminnan skaalaamiseen kansainvälisille markkinoille

Group Explorer-rahoitus

Business Finland tarjoaa Group Explorer-rahoituksen muodossa tukea yritysryhmien yhteisen liiketoiminnan kansainvälistämiseksi. Group Explorer-rahoitusta myönnetään 2500 – 20 000 euroa yritystä kohden. Group Explorer rahoitus on de minimis -avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Avustuksen suuruus riippuu yrityksen kokoluokasta, sen ollessa pk-yrityksille 50% kokonaiskustannuksista ja midcap-yrityksille 40% kokonaiskustannuksista, omarahoitusosuuksien ollessa vastaavasti 50% pk-yrityksille ja 60% midcap-yrityksille. Group Explorer-rahoitus maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti asiantuntijapalveluiden ostamiseen, jonka lisäksi muita kustannuksia hyväksytään enintään 20 prosenttia ostopalvelukustannuksista.

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

Group Explorer-rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa 4-10 yrityksen suuruisen yritysryhmän yhteisen liiketoiminnan kansainvälistäminen. Rahoituksen avulla yritysryhmä kykenee muun muassa kehittämään valmiuksiaan kansainvälisille markkinoille, kartoittamaan markkinoita sekä liiketoiminnan vaatimia verkostoja, ja suunnittelemaan yhtenäistä liiketoimintamallia kansainvälisten markkinoiden vaatimusten mukaisesti. Tämä onnistuu muun muassa ulkopuolisten palveluiden, kuten kansainvälistymisen konsulttien ja muiden asiantuntijapalveluiden, kohdemarkkinoilla järjestettävien tilaisuuksien sekä selvitysten, ja ostajavierailuiden järjestämisen avulla.

Kenelle tuki sopii?

Group Explorer -rahoitus on 4-10 pk- tai midcap-yrityksen ryhmälle suunnattu tuki kansainvälistymisen edistämiseksi asiantuntijapalveluiden avulla. Yritysryhmään kuuluvien yritysten tulee omata merkittävää kasvupotentiaalia kansainvälisillä markkinoilla mahdollistava tarjoama tai jokin vastaava intressi yhteisen liiketoiminnan mahdollisuuksien selvittämiseksi asiantuntijapalveluiden avulla. Yritysryhmään tulee kuulua vähintään 4 yritystä eri konserneista, mutta näiden lisäksi on mahdollista ottaa mukaan myös saman konsernin yrityksiä.

Kuka voi hakea tukea?

Group Explorer-tukea voivat hakea suomalaiset yritysryhmät seuraavin edellytyksin:

 • Rahoitusta hakevat yritykset muodostavat selkeän yhteisvaikutuksen omaavan yritysryhmän
 • Rahoitus mahdollistaa kansainvälisen kasvun edistämisen yritysryhmän yhteiselle liiketoiminnalle
 • Yritysryhmä kykenee hyötymään merkittävästi asiantuntijapalveluista yhteisen liiketoimintansa kehittämisessä
 • Yritysten de minimis kiintiö ei täyty
 • Yrityksillä ei ole verovelkaa
 • Yritysten Rating Alfa on vähintään A

Market Explorer-rahoitus

Business Finlandin Market Explorer-rahoitus mahdollistaa yrityksen kansainvälistymisen tarjoamalla mahdollisuuksia uuden tiedon ja osaamisen ostamiseen. Rahoitusta myönnetään 5000-10000 euroa, sen kattaessa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankkimiseen käytetyistä kustannuksista, hankkeiden ollessa kokonaisuudessaan siis 10 000 – 20 000 euron laajuisia. Tämän lisäksi hyväksytään rahoitukseen muita kustannuksia enimmillään 20 prosenttia ostettujen asiantuntijapalveluiden määrästä. Market Explorer-rahoitus voidaan myöntää yritykselle tai konsernille korkeintaan kolmeen kertaan.

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

Market Explorer tuki on tarkoitettu kansainvälisille markkinoille pyrkiville yrityksille asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Yrityksellä tulee kuitenkin olla jo valmiina joko riittävän innovatiivinen tuote- tai palveluidea tai jokin liiketoimintamalli, jonka viemiseen kansainvälisille markkinoille vaaditaan asiantuntijapalveluita. Asiantuntijapalveluiden avulla yrityksen tulisi selvittää kohdemarkkinoita sekä suunnitella yrityksen kansainvälistymistä.

Kenelle tuki sopii?

Market Explorer-rahoitus on tarkoitettu kaikkien toimialojen pk-yrityksille sekä Midcap-yrityksille, joiden konsernitason liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa. Tukea ei voida kuitenkaan myöntää toimialoille, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle, kuten maatalouden alkutuotantoon, kalastukseen tai vesiviljelyyn. Market Explorer-rahoitus myönnetään avustuksena, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Yrityksen tulee olla kansainvälisille markkinoille tähtäävä, ja kyetä edistämään uusille markkinoille laajentumista asiantuntijapalveluita ostamalla. Yrityksellä tulee myös olla vähintään pilotointivaiheessa oleva innovatiivinen tuote.

Kuka voi hakea tukea?

Market Explorer-rahoitusta voivat suomalaiset pk- ja midcap-yritykset hakea seuraavin edellytyksin:

 • Yritys on vasta aloittamassa kansainvälistymistä tai etsii uutta potentiaalista vientimarkkinaa
 • Yritys kykenee kattamaan omarahoitusosuuden
 • Yrityksen de minimis-tukikiintiössä on tilaa
 • Yrityksellä ei ole maksuhäiriömerkintöjä tai verovelkaa
 • Suomen Asiakastiedon Rating Alfa vähintään A

Talent Explorer-rahoitus

Talent Explorer-rahoitus mahdollistaa pk- ja midcap-yrityksille uusien markkinoiden etsimisen asiantuntijapalveluiden avulla. Talent Explorer -rahoitusta myönnetään enintään 20 000 euroa Suomessa työskentelevän asiantuntijan kustannuksista, sisältäen palkkakustannukset ja mahdolliset matkakulut. Talent Explorer kattaa kuitenkin enintään 50 prosenttia näistä kuluista, yrityksen maksaessa kustannuksista vähintään 50 prosenttia, kokonaisbudjetin ollessa enimmillään 40 000 euroa.

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

Business Finlandin Talent Explorer-rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti asiantuntijan palkkaamiseksi erinäisten toimenpiteiden tekemiseksi yrityksen kansainvälistymisen edistämiseksi. Tällaisiin toimenpiteisiin lukeutuvat muun muassa kansainvälistymissuunnitelmaan ja strategiaan, markkinakartoitukseen, jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitukseen, vientimarkkinoiden lainsäädännön selvitykseen sekä muihin vastaaviin toimenpiteisiin.

Kenelle tuki sopii?

Talent Explorer-rahoitus on kaikkien de minimis-rahoituskelpoisten toimialojen pienille- ja keskisuurille sekä midcap-yrityksille tarkoitettu rahoitusmuoto. Tukea hakevien yritysten tulee kuitenkin etsiä liiketoiminnalleen uusia markkinoita Suomen ulkopuolelta palkkaamalla asiantuntijan. Yritykseltä vaaditaan myös jokin tuote- tai palveluidea tai liiketoimintamalli, jonka viemisessä uusille markkinoille yritys voi selkeästi hyötyä asiantuntijapalvelun käytöstä.

Kuka voi hakea tukea?

Talent Explorer-tukea voivat seuraavin edellytyksin hakea kaikki suomalaiset pk-yritykset sekä midcap-yritykset:

 • Yritys kykenee selkeästi hyötymään palkattavasta asiantuntijasta kansainvälistymisen jollakin osa-alueella
 • Yrityksen talous on riittävän hyvä omarahoitusosuuden kattamiseksi
 • Yrityksellä on vähintään pilotointivaiheessa oleva tuote
 • Yrityksen Rating Alfa on vähintään A
 • Yrityksen de minimis- kiintiö ei ylity
 • Yrityksellä ei ole verovelkaa 

Exhibition Explorer-rahoitus

Exhibition Explorer tai tuttavallisemmin messuavustus on Suomen ulkopuolella pidettäville messuille osallistumiseen tarkoitettu rahoitus. Exhibition Explorer-rahoitus myönnetään yritykselle avustuksena, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Yritys voi saada rahoitusta enintään 50 prosenttiin projektin hyväksyttävistä kustannuksista, enimmillään kuitenkin 30 000 euroa messuhanketta kohden, vähimmäismäärän ollessa 500 euroa. 

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

Exhibition Explorer-rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi Suomen ulkopuolella pidettävien B2B-messujen osallistumiskustannuksia. Suoraan hyväksyttäviä kustannuksia näillä perustein ovat yrityksen messuosaston kustannukset aina rekisteröintimaksuista pystytyskustannuksiin. Tämän lisäksi erikseen voidaan hyväksyä, ei kuitenkaan automaattisesti, korkeintaan 20% edestä messuosastokustannusten kokonaiskustannuksista myös muita kustannuksia, kuten matkakuluja, markkinointikuluja tai mahdollisen konsultin kuluja.

Kenelle tuki sopii?

Exhibition Explorer-rahoitus on tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille, jotka pyrkivät kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tuki pyrkii helpottamaan tällaisten yritysten kustannuskynnystä kansainvälisille B2B-messuille lähtemiseksi. 

Kuka voi hakea tukea?

Exhibition Explorer tukea on mahdollista hakea seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • Yritys on Suomeen rekisteröity, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävä pk-yritys
 • Yritys omaa uskottavat valmiudet kannattavan vientitoiminnan harjoittamiseksi
 • Yritys kykenee kattamaan omarahoitusosuuden
 • Vähintään neljän kotimaisen yrityksen on haettava kyseiseen tapahtumaan
 • Yrityksen de minimis-tukikiintiössä on tilaa
 • Yrityksellä ei ole maksuhäiriömerkintöjä tai verovelkaa
 • Yrityksen markkinoiman tuotteen oltava vähintään prototyyppivaiheessa
 • Suomen Asiakastiedon Rating Alfa vähintään A

Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Vallitsevan tilanteen vuoksi myöntää Business Finland tilapäistä lainarahoitusta Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, sekä tietyin kriteerein myös säätiöille ja yhdistyksille. Myönnettävän lainan suuruus on liiketoiminnan häiriötilanteisiin vähintään 100 000 euroa, kuitenkin enintään 500 000 euroa kotimarkkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille. Mikäli hakija taas pyrkii projektissaan kansainväliseen kasvuun, arvioidaan projektin lainamäärä tarpeen mukaan. Business Finlandin myöntämä laina saa kattaaa 50-70% projektin hyväksytyistä kustannuksista, riippuen projektin tyypistä, loput on hakijan siis kyettävä kattamaan omarahoituksellaan. 

Mihin käyttöön tuki on tarkoitettu?

Tilapäisellä TKI-lainarahoituksella voi yritys, säätiö tai yhdistys kyetä poikkeustilanteessa uudistamaan tuotteitaan, palvelujaan, tuotantomenetelmiään tai liiketoimintamallejaan, sekä kehittämään toimialalleen täysin uusia ratkaisuja. Tämän lisäksi on rahoituksen tarkoituksena mahdollistaa uusien ratkaisujen pilotointi ja kokeilu realistisessa toimintaympäristössä. Rahoituksen pääperiaatteena on auttaa hakijaa kehittämään uusia ratkaisuja liiketoiminnan häiriötilanteen ratkaisemiseksi.

Kenelle tuki sopii?

TKI-lainarahoitus on tarkoitettu pääasiallisesti kotimarkkinoilla toimiville osakeyhtiömuotoisille pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta on koronaviruksen vuoksi kärsinyt. Tämän lisäksi myönnetään TKI-rahoitusta myös merkittävää liiketoimintaa harjoittaville säätiöille ja yhdistyksille, joiden liiketoimintaan koronavirus on vaikuttanut. Tukea myönnetään ensisijaisesti yrityksille, jotka ovat huomanneet selkeitä kehittämistarpeita koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen myötä tai kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille, jotka haluavat kehittää kilpailukykyään häiriötilanteessa panostamalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatio eli TKI toimintaan.

Kuka voi hakea tukea?

TKI-lainarahoituksen hakemisen edellytykset ovat:

 • Hakija on pk- tai midcap-yritys, tai merkittävää liiketoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö, jonka liiketoimintaan koronapandemia on vaikuttanut
 • Hakija työllistää vähintään kuusi henkilöä
 • Riittävän suuri liiketoiminta, jotta hakija kykenee toteuttamaan vähintään 150 000 euron kehitysprojektin sekä maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuoton avulla