Kuinka Finnvera voi auttaa yrityksesi rahoituksessa?

28.05.2022

Sisällysluettelo:
1.Finnvera mahdollistaa yritystoiminnan rahoituksen
2.Finnveran tuotteet
3.Takaukset
4.Lainat
5.Kuinka haet Finnveran tuotteita helposti

Finnvera mahdollistaa yritystoiminnan rahoituksen

Finnvera on yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymisen sekä riskeiltä suojautumisen rahoitukseen erikoistunut erityisrahoittaja, jonka omistaa Suomen valtio. Finnvera on samalla myös Suomen virallinen vientitakuulaitos eli Export Credit Agency. Finnveran toiminnalla tähdätään ennen kaikkea suomalaisten yritysten toimintaedellytysten sekä kilpailukyvyn kehittämiseen, muun muassa lainoja, takauksia ja erilaisia vientitakuita tarjoamalla, jakaen rahoituksen riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnveran ollessa valtion omistama taho, ohjaavat sen toimintaa oma erityislainsäädäntö sekä valtion tämänhetkiset elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Finnvera pyrkii kuitenkin toiminnallaan muun muassa lisäämään aloittavaa yritystoimintaa, rahoittamaan pk-yritysten muutoksia sekä edistämään yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja vientiä. Finnvera pyrkii toiminnallaan myös takaamaan rahoitukseen liittyviä poliittisia ja kaupallisia riskejä, jotka vientiyrityksiä koskevat.

Finnveran tuotteet

Finnveran yrityksille tarjoamat tuotteet jakautuvat Finnveran itsensä suoraan myöntämiin lainoihin, Finnveran myöntämiin takauksiin lainanhakuun sekä vientiyrityksiä tukeviin vientitakuisiin. Finnveran ensisijaisena rahoitusmuotona on kuitenkin aina heidän myöntämänsä takaus lainalle, jonka avulla kykenet esimerkiksi täydentämään omia vakuuksiasi saadaksesi tarpeisiisi riittävän lainan. Finnveran myöntämät lainat ovat myös aina vain osana kokonaisrahoitusta, eivätkä voi toimia ainoana yrityksen rahoitusmuotona, vaan ennemminkin tukevat tietyissä tilanteissa hankkeen täyden rahoituksen saamista.

Takaukset

Takaukset ovat Finnveran ensisijainen rahoitusmuoto, joita yritys kykenee käyttämään vakuutena hakiessaan rahoitusta esimerkiksi pankeilta tai muilta rahoituksilta. Takaustuotteita on saatavilla monessa eri muodossa, niiden ollessa liietoiminnan eri kehitysvaiheisiin suunnattuja. Finnveran myöntämistä takauksista vastaa Suomen valtio.

Alkutakaus

Alkutakaus on uusien pk-yritysten tueksi kehitetty rahoitustuote, joka mahdollistaa vähimmillään 10 000 euron ja suurimmillaan 80 000 euron suuruisen takauksen yrityksen hakemalle rahoitukselle. Finnveran alkutakauksen takuausosuus voi aina kuitenkin olla korkeimmillaan 80%. Yritykselle voidaan myöntää myös uusi alkutakaus kun edellisestä päätöksestä on kulunut ainakin kaksi kuukautta, yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten enimmäismäärän ollessa kuitenkin 160 000 euroa. Yrityksen pääosakkailta edellytetään alkutakausta hakiessa omavelkaisia erityistakauksia, joiden on katettava yhteensä 25% Finnveran takauksen määrästä, omavelkaisen takauksen vähimmäismäärän ollessa 3000 euroa.

Alkutakauksesta Finnvera laskuttaa yritystä takausprovision sekä toimitusmaksun muodossa, takausprovision ollessa veloitettu 3kk välein, sen suuruuden ollessa 1,75% p.a pankin ilmoituksen mukaisesta takaussaldosta. Toimitusmaksun suuruus taas on suoraan 0,1% takauksen määrästä. 

Mihin tarkoitukseen takaus on tarkoitettu?

Alkutakaus on tarkoitettu uusien pk-yritysten investointi- ja käyttöpääoman rahoitustarpeisiin. Alkutakauksen hakeminen on helppoa, sillä oma pankkisi hakee sitä puolestasi suoraan Finnveralta rahoitusneuvottelujen yhteydessä. Alkutakausta on mahdollista käyttää myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin mikäli yritys on ollut toiminnassa enintään kolme vuotta.

Kenelle takaus sopii?

Alkutakaus on tarkoitettu aloittaville, enintään kolme vuotta sitten kaupparekisteriin rekisteröidyille yrityksille, joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä. Alkutakausta voidaan myöntää Suomessa perustetulle ja toimivalle yhtiölle tai rekisteröidylle toiminimelle, mutta ei kuitenkaan rekisteröidyille yhdistyksille tai osuuskunnille.

Mitkä ovat takauksen ehdot?

Alkutakauksen myöntämisessä sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Hakijana kotimainen yhtiö tai rekisteröity toiminimi
 • Sekä yrityksen että sen vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa
 • Mahdollisesta edellisestä alkutakauspäätöksestä kulunut vähintään kaksi kuukautta
 • Mahdollisten jo myönnettyjen alkutakausten määrä ei ylitä yhteensä 160 000 euroa
 • Soveltuva toimiala(hakija ei harjoita varsinaista maataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia eikä de minimis-tuesta pois suljettua alaa)
 • De minimis-kiintiö ei täyty

Pk-Takaus

Finnveran pk-takaus on yli kolme vuotta toimineiden, kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitustarpeisiin kehitetty rahoitustuote. Pk-takauksen suuruus on vähimmillään 10 000 euroa, kuitenkin enintään 120 000 euroa. Pk-takauksessa on Finnveran takausosuus aina 80%, joten sen avulla voidaan kattaa korkeintaan 150 000 euron laina. Yritykselle voidaan myöntää uusi pk-takaus, kun edellisestä pk-takauspäätöksestä on kulunut kaksi kuukautta. Yhdelle yritykselle voidaan yhteensä kuitenkin myöntää korkeintaan 240 000 euroa pk-takausta.

Pk-takauksesta Finnvera laskuttaa yritystä takausprovision sekä toimitusmaksun muodossa, takausprovision ollessa veloitettu 3kk välein, sen suuruuden riippuessa yrityksen Rating Alfa-luokituksesta. Luokissa AAA sekä AA+ on takausprovisio 0,95% ja luokissa AA, A+, A ja B on takausprovisio 1,75% p.a pankin ilmoituksen mukaisesta takaussaldosta. Toimitusmaksun suuruus taas on suoraan 0,1% takauksen määrästä. 

Mihin tarkoitukseen takaus on tarkoitettu?

Finnveran pk-takaus on erityisesti kasvuhakuisten, yli kolme vuotta toimineiden pk-yritysten investointien, käyttöpääoman, ja tuotekehityksen rahoitustarpeisiin. Nykyisissä poikkeusoloissa on kuitenkin mahdollista käyttää pk-takausta myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääoman tarpeisiin yli kolme vuotta toimineilla pk-yrityksilä. Alkutakauksen tavoin hakee pankkisi myös pk-takauksen puolestasi rahoitusneuvottelujen yhteydessä, näin ollen helpottaen ja nopeuttaen prosessia.

Kenelle takaus sopii?

Pk-takaus sopii yli kolme vuotta toimineille kotimaisille pk-yrityksille. Hakijaksi soveltuu kotimainen yhtiö tai rekisteröity toiminimi, mutta ei kuitenkaan rekisteröity yhdistys tai osuuskunta. Yhtiön omistuksessa saa olla myös yhtiöomistajia, kunhan niiden yhteenlaskettu omistusosuus on alle 50%. 

Mitkä ovat takauksen ehdot?

Pk-takausta hakiessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Hakijana toimii kotimainen yhtiö tai rekisteröity toiminimi
 • Henkilöomistus yrityksessä vähintään 50%
 • Yrityksen Rating Alfa vähintään B
 • Sekä yrityksen että sen vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa
 • Mahdollisesta edellisestä pk-takauspäätöksestä kulunut vähintään kaksi kuukautta
 • Mahdollisten jo myönnettyjen pk-takausten määrä ei ylitä yhteensä 240 000 euroa
 • Soveltuva toimiala(hakija ei harjoita varsinaista maataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia eikä de minimis-tuesta pois suljettua alaa)
 • De minimis-kiintiö ei täyty

Finnvera-takaus

Finnvera-takaus turvaa pk-yritysten rahoitusta sellaisissa tilanteissa, joissa alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yhtiön tilanteeseen. Finnvera-takaukselle ei ole määritelty selkeitä vähimmäis- tai enimmäismääriä, vaan ne katsotaan yrityksen tarpeiden ja luonteen mukaisesti tapauskohtaisesti. Finnvera-takauksen takausosuus määritellään myös hankekohtaisesti, Finnveran takausosuuden ollessa yleisesti 50-80% luoton tai muun vastaavan rahoitussitoumuksen kokonaismäärästä. Tämän lisäksi määritetään myös Finnvera-takauksen vuotuisen takausprovision hinta yrityskohtaisesti, ottaen harkinnassa huomioon yrityksen kannattavuuden, liiketoiminnan toiminnalliset riskit, yrityksen tarjoamat vastavakuudet sekä takausajan.

Mihin tarkoitukseen takaus on tarkoitettu?

Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi pk-yritysten kohtaamiin kotimaisiin rahoitustarpeisiin, kuten investointeihin, käyttöpääomaan tai liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. Mikäli alkutakaus tai pk-takaus eivät ole yrityksen tilanteeseen sopivia, voidaan Finnvera-takausta käyttää myös pk-yritysten koronaviruksesta aiheutuneiden lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamisessa vakuutena. 

Kenelle takaus sopii?

Finnvera-takaus on tarkoitettu pääsääntöisesti kotimaisille pk-yrityksille, eli yrityksille, joissa henkilökuntaa on alle 250 henkeä ja joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Erityistapauksissa on Finnvera-takausta kuitenkin mahdollista myöntää myös pk-yritystä suuremmillekin yrityksille. Ennen takauspäätöstä toteuttaa kuitenkin Finnvera jokaiselle Finnvera-takausta hakeneelle yritykselle yritystutkimuksen, jolla pyritään selvittämään yrityksen edellytyksiä kannattavan liiketoiminnan ylläpitämiseen. Osana tutkimusta arvioidaan muun muassa yrityksen tavoitteita, strategiaa, kehittämissuunnitelmia sekä markkinatilannetta. Yritystutkimusta nopeuttaa selkeästi kirjallinen selkeä liiketoimintasuunnitelma.

Mitkä ovat takauksen ehdot?

Finnvera-takauksen myöntämistä koskevat ehdot ovat seuraavat:

 • Hyväksyttävä toimiala(Ei varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi)
 • Yrityksellä edellytykset kannattavaan toimintaan
 • Hakija on pk-yritys(Erityistapauksissa myös suurempia yrityksiä kelpuutettu)
 • Yrityksellä on kotimainen rahoitustarve tai koronaviruksesta johtuva käyttöpääomatarve, johon alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu

Kansainvälistymistakaus

Kansainvälistymistakaus mahdollistaa suomalaisten pk-yritysten ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoitusta. Kansainvälistymistakausta voidaan myöntää enintään 80% luoton tai muun vastaavan rahoitussitoumuksen määrästä.

Mihin tarkoitukseen takaus on tarkoitettu?

Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavaan tai ulkomailla toimivaan tytär- ja osakkuusyritykseen investointiin, kehittämiseen tai kasvun rahoittamiseksi. Tämän lisäksi on kansainvälistymistakausta mahdollista käyttää omistusosuuden hankintaan, lisäykseen tai osakepääoman korottamiseksi ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksesssä. Tässä tapauksessa tulee rahoitusta saavan yrityksen kuitenkin sijoituksen jälkeen omistaa vähintään ⅕ ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä.

Kansainvälistymistakauksen avulla rahoitetun kohteen tulisi olla ensisijaisesti tuotannolliseen toimintaan, kokoonpanoon, huolto- tai palvelutoimintaan keskittynyttä. Esimerkiksi pelkän ulkomaisen myyntiyksikön perustaminen tai sellaisen laajentaminen eivät ole hyväksyttäviä käyttökohteita kansainvälistymistakauksen avulla saatavalle rahoitukselle.

Kenelle takaus sopii?

Kansainvälistymistakaus sopii suomalaiselle pk-yritykselle tai tietyin edellytyksin myös tätä suuremmalle yritykselle. Yrityksen tulee pyrkiä joko aloittamaan tai laajentamaan ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa tavalla, joka samalla edistää merkittävästi myös yrityksen Suomessa tapahtuvaa toimintaa. 

Finnvera toteuttaa kansainvälistymistakauksen hakijoille yritystutkimuksen samaan tapaan kuin Finnvera-takausta hakeville yhtiöille. Erona on kuitenkin se, että yhtiön ja hankkeen kannattavuuden lisäksi otetaan kansainvälistymistakausta myönnettäessä huomioon myös hankkeen sijaintimaan maariskit ja toimintaympäristö.

Mitkä ovat takauksen ehdot?

Finnveran kansainvälistymistakausta koskevat seuraavat ehdot:

 • Hakija on suomalainen pk-yritys(Erityistapauksessa myös suurempi yritys)
 • Haettavan rahoituksen kohteena on ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan perustaminen tai laajentaminen, joka selvästi edistää yrityksen liiketoimintaa myös Suomessa
 • Rahoituksen kohteena olevan yrityksen toiminta hyväksyttävää(Esim. Pelkän myyntikonttorin perustaminen ei ole hyväksyttävä peruste takauksen myöntämiselle

Vientitakaus

Vientitakauksella turvataan viennin kotimaiset vakuustarpeet. Finnveran vientitakausosuus on hankekohtainen, kuitenkin enintään 80% rahoittajan myöntämästä lainasta tai muusta rahoitussitoumuksesta. Finnveran vientitakaukselle ei myöskään ole asetettu ennalta määrättyä hintaa, vaan takauksesta peritään vuotuinen takausprovisio, joka määritetään yrityskohtaisesti ottaen huomioon liiketoiminnan toiminnalliset riskit, takausajan pituus, kohdemaa sekä mahdolliset vastavakuudet. Takausprovision lisäksi peritään vientitakauksesta myös toimitusmaksu.

Mihin tarkoitukseen takaus on tarkoitettu?

Finnveran vientitakaus on tarkoitettu viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman sekä toimituksen jälkeisen käyttöpääoman rahoituksen turvaamiseksi ja toimitussopimuksiin liittyvien vakuutuksien kattamiseksi. Edellytyksenä on kuitenkin hankkeeseen liittyvä suomalainen intressi, eli vientihankkeen tuottama konkreettinen hyöty taloudelliselle kehitykselle Suomessa. Vientitakausta ei kuitenkaan saa käyttää tytär- tai osakkuusyhtiölle viennin rahoittamiseksi, lukuun ottamatta tapausta, jossa vienti tapahtuu tytär- tai osakkuusyhtiön kautta, mutta loppuostaja on konsernin ulkopuolinen taho. Vientitakauksia on mahdollista saada mille tahansa toimialalle ilman rajoituksia, mukaan lukien palvelujen viennille. 

Kenelle takaus sopii?

Finnveran vientitakauksella ei ole yrityskokorajoitusta, joten sitä voidaan myöntää myös muille kuin pk-yrityksille. Vientitakaus sopii siis mille tahansa suomalaiselle yritykselle, joka tarvitsee vakuutta vientihankkeensa rahoittamiseksi.

Mitkä ovat takauksen ehdot?

Vientitakauksen myöntämisessä sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Hakijana suomalainen yritys
 • Rahoitettavaan hankkeeseen liittyy suomalainen intressi eli vientihanke hyödyttää konkreettisesti taloudellista kehitystä Suomessa
 • Vientikohteena ei ole yrityksen tytär- tai osakkuusyritys, lukuun ottamatta tapauksia joissa lopullinen ostaja on konsernin ulkopuolinen taho

Alustakaus

Finnveran alustakauksen tarkoituksena on mahdollistaa suomalaisen laivanvarustamo- sekä laivanrakennustoiminnan rahoitus. Alustakaus myönnetään omavelkaisena takauksena, ja se voidaan myöntää sekä koti- että ulkomaalaiselle lainalle. Alustakauksen tarkkaa määrää, luottoaikaa tai takausehtoja ei olla ennalta ilmoitettu, vaan ne määritetään hankekohtaisesti. Alustakaukselle vaaditaan kuitenkin Finnveran hyväksymä vastavakuus.

Mihin tarkoitukseen takaus on tarkoitettu?

Alustakaus on tarkoitettu kannattavaksi arvioituihin hankkeisiin, joilla on merkittävää vaikutusta hakijan liiketoiminnan kehitykseen. Alustakausta myönnetään vähintään 10 metriä pitkälle ja enintään 10 vuotta vanhalle, kauppamerenkulun käyttöön tulevan aluksen tai tämän rungon hankkimiseksi. Finnveran alustakausta voidaan käyttää myös muutos-, korjaus tai parannustöihin haettavan rahoituksen takauksena. Alustakausta voidaan hakea kotimaisen alustoimituksen rakennusaikaiselle luotolle, mutta vientitoimitusten rahoitus- ja vakuutusjärjestelyissä auttavat Finnveran vientitakuut.

Kenelle takaus sopii?

Alustakaus on tarkoitettu kotimaisille laivanvarustamo- tai laivanrakennustoimintaa harjoittaville yrityksille. Alustakauksen myöntämiselle ei ole yrityksen kokoa tai omistussuhteita koskevia rajoituksia. Takauspäätöstä tehdessä tarkastellaan yritystä kuitenkin kokonaisuutena, kiinnittäen erityistä huomiota hakijan liiketaloudellisiin toimintaedellytyksiin sekä rahoitettavan hankkeen vaikutukseen hakijan liiketoiminnan kehityksessä. Finnvera toteuttaa hakijayrityksille sekä suunnitelluille hankkeille sekä yritystutkimuksen että hankeselvityksen.

Mitkä ovat takauksen ehdot?

Finnveran alustakausta myönnetään seuraavin ehdoin:

 • Hakija on suomalainen laivanvarustamo- tai laivanrakennustoimintaa harjoittava yritys
 • Takausta haetaan vakuudeksi kotimaisen alustoimituksen rakennusaikaiselle luotolle
 • Hakija täyttää Finnveran liiketaloudelliset toimintaedellytykset
 • Hanke on merkittävä hakijan liiketoiminnan kehitykselle
 • Hakijayritys kykenee tarjoamaan Finnveran hyväksymän vastavakuuden.

Ympäristötakaus

Ympäristötakaus toimii vakuutena ympäristöystävällisten investointien rahoituksessa. Finnveran ympäristötakaus on tarkoitettu ensisijaisesti kotimaisille suurille yrityksille. Sitä myönnetään pääasiallisesti enintään 10 vuoden laina-ajaksi. Takauksen tarkoituksena on jakaa osa luottoriskistä rahoittajan kanssa, Finnveran takausosuuden ollessa enintään 80%. Ympäristötakaukseen mahdollisesti vaadittavat vastavakuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti. Ympäristötakauksesta peritään vuotuinen takausprovisio, jonka suuruus määräytyy tapauskohtaisesti hakijayrityksen taloudellisen tilanteen, laina-ajan sekä mahdollisten vastavakuuksien mukaan. Takausprovision lisäksi peritään ympäristötakauksesta myös toimitusmaksu.

Mihin tarkoitukseen takaus on tarkoitettu?

Ympäristötakaus on tarkoitettu erityisesti kotimaisten suurten yritysten toteuttamiin ympäristönsuojeluinvestointeihin, uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin sekä energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Takaus soveltuu siis muun muassa vesiensuojelu-, ilmansuojelu sekä jätteiden hyödyntämisinvestointeihin ja uusiutuvan energian erinäisiin hankkeisiin sellaisille yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta esimerkiksi tuulivoimalapuistoihin, biopolttoainelaitoksiin tai metsäenergiaan pohjautuvien lämpövoimalaitoksiin liittyviin investointeihin. Vaikka takaus myönnetäänkin ensisijaisesti Suomessa tapahtuville hankkeille, on sitä mahdollista saada myös ulkomailla toteutettavaan investointiin, mikäli se parantaa Suomen ympäristön tilaa merkittävästi.

Kenelle takaus sopii?

Finnveran ympäristötakausta myönnetään ensisijaisesti suurille, teollisen alan tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille. Hakijan tulee toimittaa Finnveralle selvitys investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta mikäli kyseessä on ympäristönsuojeluinvestointi tai jätteidenhyödyntämisinvestointi. Mikäli taas kyseessä on energiainvestointi, tulee hakijan toimittaa selvitys uusiutuvan energian lisäämisestä, energiatehokkuuden parantamisesta tai muista hankkeen ympäristövaikutuksista. Nämä mahdolliset selvitykset on hankittava asiantuntevalta toimijalta, kuten asiaan erikoistuneelta konsulttiyhtiöltä. Mikäli kyseessä on ulkomaille suuntautuva investointi, tulee Finnveran hankkia kyseisten selvitysten lisäksi myös ulkoasiainministeriön lausunto investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta. Takauspäätöstä tehdessään kiinnittää Finnvera erityisesti huomiota toimenpiteiden tehokkuuten ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Mitkä ovat takauksen ehdot?

Ympäristötakausta myönnetään seuraavin ehdoin:

 • Hakija on kotimainen, suuri, teollista toimintaa tai siihen verrattavaa tuotantoa harjoittava yritys
 • Hakija kykenee toimittamaan vaadittavat selvitykset hankkeesta
 • Hankkeen parannettava ympäristön tilaa merkittävästi
 • Hankkeen toimenpiteiden oltava toivotulla tavalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia

Lainat

Finnveran rahoitustuotteiden valikoimaan kuuluvat myös lainat. Lainoja Finnveralta on mahdollista hakea muun muassa erilaisiin investointeihin, kasvuun, yrittäjyyteen sekä koronakriisin aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Finnveran ensijaisesti tarjoama rahoitusmuoto on kuitenkin aina takaus, eikä Finnvera myönnä lainaa kuin osana muun rahoittajan kanssa sovittua kokonaisrahoitusta, joten neuvottelu rahoitushankkeesta tulee aina aloittaa pankin kanssa.

Käyttöpääomalaina koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin

Nimensä mukaisesti, on tämän rahoitustuotteen tarkoituksena mahdollistaa yrityksille käyttöpääomalainan saaminen tilanteissa, jossa lainarahoitus ei muutoin järjesty. Koronakriisin aiheuttamaan käyttöpääomatarpeeseen pyrkii Finnvera kuitenkin pääasiallisesti tarjoamaan avustusta takausten muodossa, mikäli rahoitusta on joltakin taholta yrityksille saatavilla. 

Finnveran koronakriisin aiheuttamiin kuluihin myöntämän käyttöpääomalainan suuruus on 50 000 – 300 000 euroa, sen määrän kuitenkin ollessa valtiontukiohjelman mukaisesti enintään vuoden 2019 palkkakulut kaksinkertaisina tai 25% yrityksen vuoden 2019 liikevaihdosta. Mikäli yritys tarvitsee yli 300 000 euron lainasummaa tai korona-valtiontuen sallimaa määrää suurempaa lainaa, arvioidaan sen myöntäminen tapauskohtaisesti. Laina-aika voi olla enintään kuusi vuotta. 

Mihin tarkoitukseen laina sopii?

Finnveran käyttöpääomalaina on nimensä mukaisesti tarkoitettu koronakriisin aiheuttamien rahoitustarpeiden kattamiseksi sellaisissa tilanteissa, joissa lainan hakija ei kykene saamaan rahoitusta muilta toimijoilta. Käyttöpääomalainaa ei saa kuitenkaan käyttää rahoittajan jo olemassa olevien saatavien pois maksamiseksi.

Mikäli lainan käyttötarkoitus eritellään jo hakemuksessa 10 000 euron tarkkuudella ja viimeisin virallinen tilinpäätös toimitetaan PRH:lle jo ennen hakemuksen jättämistä, kykenee hakijayritys näin nopeuttamaan hakemuksen käsittelyaikaa huomattavasti.

Kenelle laina sopii?

Käyttöpääomalainaa voidaan myöntää mille tahansa yhtiölle, jonka liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä, ja jolla arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky. Tämän lisäksi käyttöpääomalainaa hakevalta yritykseltä vaaditaan vähintään yksi käytettävissä oleva virallinen tilipäätös, jossa yrityksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen.

Mitkä ovat lainan ehdot?

Finnveran koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin myönnettävää käyttöpääomalainaa myönnetään seuraavin ehdoin:

 • Hakija on kotimainen yritys, jonka liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä
 • Yrityksellä on riittävä velanhoitokyky
 • Yrityksellä ei ole maksuhäiriömerkintää
 • Hakijalla on käytössään vähintään yksi virallinen tilinpäätös, jossa yrityksen pääoma ei ole negatiivinen
 • Yrityksen rahoitustarve ei koske rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksua

Finnvera-laina

Finnvera-laina eli Investointi- ja käyttöpääomalaina toimii pääsääntöisesti osana pk-yrityksen rahoitusta. Finnvera-lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa, ja lainan toimiessa osana pankin myöntämää kokonaisrahoitusta, tulee hakijan olla ensin yhteydessä pankkiinsa. Finnvera-lainan laina-aika on yleensä 3-15 vuotta, riippuen investoinnin luonteesta sekä kokoluokasta. Lainan korko on joko kiinteä tai viitekorkoon sidottu, ja siihen vaikuttavat paitsi yrityksen liiketoiminnan kannattavuus, myös sen taloudellinen asema, toiminnallinen riski sekä lainan vakuus. Lainasta vaadittava vakuus neuvotellaan tapauskohtaisesti. Tämän lisäksi lainasta peritään toimitusmaksu.

Mihin tarkoitukseen laina sopii?

Finnvera-laina on tarkoitettu pk-yritysten rahoitustarpeisiin kotimaisissa rakennus-, kone tai laiteinvestoinneissa, energia- ja ympäristöhankkeissa, käyttöpääomatarpeissa sekä omistusjärestelyissä. Finnvera-laina on pääsääntöisesti tarkoitettu mahdollistamaan yritykselle rahoitus tilanteessa, jossa muut rahoittajat eivät joko myönnä lainaa, tai yleisemmässä tapauksessa eivät myönnä tarpeeksi lainaa.

Mikäli yrityksen käyttöpääomantarve kuitenkin liittyy vallitsevaan koronatilanteeseen, on siihen mahdollista hakea Finnveran käyttöpääomalainaa koronakriisin aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin.

Kenelle laina sopii?

Finnvera-laina on tarkoitettu pääsääntöisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta sitä voidaan erityistapauksissa myöntää myös pk-yritystä suuremmalle yritykselle. Lainaa voi hakea joko o toiminnassa oleva tai vasta toimintansa aloittanut yritys. Ennen rahoituspäätöksen tekoa, toteutetaan hakijayritykselle yritystutkimus, jonka avulla pyritään selvittämään yrityksen kyvykkyyttä kannattavan liiketoimintaan, arvioiden yrityksen tavoitteita, strategioita, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta. Selkeä liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa prosessia tässä vaiheessa huomattavasti.

Mitkä ovat lainan ehdot?

Finnvera-lainaa myönnetään seuraavin ehdoin:

 • Hakija on suomalainen pk-yritys (Erityistapauksissa myös pk-yhtiötä suurempi yritys)
 • Hakijayrityksellä on edellytykset kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen
 • Rahoitustarve ei johdu koronakriisistä(ks. Käyttöpääomalaina koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin)
 • Hakijayritys ei toimi varsinaisen maatilatalouden, metsätalouden tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnin aloilla

Yrittäjälaina

Yrittäjälainan avulla mahdollistetaan yrittäjälle itselleen osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kohdistuva rahoitus. Yrittäjälaina myönnetään yrittäjälle itselleen henkilökohtaisesti, ja se voidaan myös myöntää useille saman yrityksen perustajille tai osakkaille. Yrittäjälainan suuruus on enintään 100 000 euroa luotonsaajaa kohden, omarahoitusosuuden ollessa vähintään 20%. Yrittäjälainan laina-aika on enintään 10 vuotta, ja joissakin tapauksissa voidaan tapauskohtaisesti myöntää laina-ajan ensimmäiset 1-2 vuotta lyhennysvapaata. Yrittäjälainojen korko on kuuden kuukauden euribor, ja marginaali 3,25%. Tästä lainasta peritään lisäksi myös toimitusmaksu.

Mihin tarkoitukseen laina sopii?

Yrittäjälainaa myönnetään rahoitukseksi osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sijoittamiseksi. Lainaa voidaan kuitenkin myös käyttää jo toiminnassa olevan yhtiön osakkeiden ostamiseksi. Yrittäjälainan kohteena toimiva yritys voi harjoittaa toimintaansa millä tahansa toimialalla, paitsi varsinaisessa maatilataloudessa, metsätaloudessa tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa.

Kenelle laina sopii?

Yrittäjälainaa myönnetään osakeyhtiöiden osakkaille, joiden osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yhteensä ainakin 20% yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan johdosta. Hakijan tulee myös työskennellä kyseisessä yhtiössä tai muussa osakeyhtiölain mukaisesti samaa konsernia olevassa yhtiössä. 

Mitkä ovat lainan ehdot?

Yrittäjälainan myöntämistä koskevat seuraavat ehdot:

 • Yrittäjälainan hakijan on oltava osakeyhtiön osakas
 • Hakijan henkilökohtaisen talouden on oltava kunnossa
 • Kohdeyrityksen on oltava EU:n kriteereiden mukainen pk-yritys
 • Hakijan on työskenneltävä kohdeyrityksessä tai samaan konserniin kuuluvassa yhtiössä
 • Kohdeyrityksellä on oltava edellytykset kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen

Kansainvälistymislaina

Kansainvälistymislaina rahoittaa suomalaisten pk-yritysten ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa. Rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, joissa henkilökuntaa on alle 250 henkeä ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Finnveran kansainvälistymislainan suuruus sekä vaadittavat vakuudet määritetään tapauskohtaisesti. Laina-aikana on yleisesti enintään 10 vuotta, joista kaksi ensimmäistä vuotta voidaan myöntää lyhennysvapaana. Lainan viitekorko on 6 kuukauden euribor sekä marginaali, joka määritetään yrityskohtaisesti, ottaen huomioon muun muassa yrityksen kannattavuuden, liiketoiminnan riskit, laina-ajan, kohdemaan sekä mahdolliset vakuudet. Tämän lisäksi peritään saajayritykseltä takausprovisio, jonka suuruuteen vaikuttavat jo edellä mainitut tekijät. Näiden lisäksi peritään lainasta toimitusmaksu.

Mihin tarkoitukseen laina sopii?

Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai ulkomailla toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investointeihin, kehittämiseen tai kasvuun. Joissakin tapauksissa voidaan Finnveran kansainvälistymislainalla rahoittaa myös omistusosuuden hankintaa, lisäystä tai osakepääoman korottamista ulkomailla toimivassa tytär- tai yhteisyrityksessä, kunhan rahoituksen saajan osuus osakkuusyrityksen äänimäärästä on sijoituksen jälkeen vähintään 20%.

Rahoituksen käyttökohteena olevan ulkomaisen osakkuus- tai tytäryhtiön tulisi ensisijaisesti harjoittaa tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai myyntitoimintaa. Rahoitus ei myöskään voi kohdistua suoraan viennin rahoittamiseen, joten pelkän myyntikonttorin perustaminen ei ole pätevä käyttötarkoitus.

Kenelle laina sopii?

Finnveran kansainvälistymislaina sopii suomalaisille pk-yrityksille, jotka pyrkivät laajentamaan toimintaansa ulkomaille tytär- tai osakkuusyrityksen avulla, tai kehittämään jo olemassa olevaa kansainvälistä toimintaansa. Hankkeen on kuitenkin konkreettisesti edistettävä Suomessa toimivan pk-yrityksen toimintaa. Tietyissä tapauksissa voidaan rahoitusta myöntää myös pk-yritystä suuremmille yrityksille. 

Hakijayrityksille toteutetaan yritystutkimus, jossa yrityksen toiminnan kannattavuus sekä yrityksen kokonaisvaltainen tilanne käydään läpi. Kansainvälistymislainan tapauksessa otetaan huomioon myös sijaintimaan maariski sekä toimintaympäristön riskit. Finnvera myöntääkin lainaa ainoastaan hankkeisiin joissa kohdemaan maaluokituksen mukainen arvioitu maksukyky on vähintäänkin kohtalainen.

Mitkä ovat lainan ehdot?

Kansainvälistymisrahoitusta myönnetään seuraavin ehdoin:

 • Hakija on suomalainen pk-yritys(Erityistapauksissa myös pk-yritystä suurempi yritys)
 • Hakija on perustamassa tai kehittämässä ulkomailla sijaitsevaa tytär- tai osakkuusyritystä
 • Hakijayrityksellä oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan kohdemaassa
 • Rahoitus ei saa kohdistua suoraan viennin rahoitukseksi
 • Rahoitettavan hankkeen edistettävä yrityksen toimintaa Suomessa

Siltarahoitus

Siltarahoitus on käyttöpääomalainaa, joka mahdollistaa yritykselle käyttöpääoman ELY-keskuksen tai Business Finlandin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välillä. Siltarahoituksena myönnettävän lainan  vähimmäismäärä on 50 000 euroa, kuitenkin enintään 70% maksamatta olevasta avustuksesta. Business Finlandin avustuksissa on enimmäismäärä kuitenkin 500 000 euroa.

Laina maksetaan takaisin yrityksen avaamalla sulkutilillä, johon ELY-keskuksen tai Business Finlandin maksamat avustukset ohjataan maksettaviksi. Yrityksen tulee kuitenkin maksaa lainan pääoma ja korot Finnveralle viimeistään velkakirjan eräpäivinä, vaikka sulkutilin varat eivät pääoman ja korkojen maksuun riittäisikään. Finnvera edellyttää siltarahoitukselle normaalin vakuuskäytännön mukaiset vakuudet.

Mihin tarkoitukseen laina sopii?

Siltarahoitus sopii yritykselle, joka on saanut positiivisen avustuspäätöksen ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, mutta tarvitsee käyttöpääomaa jo ennen avustuksen maksupäivää. Rahoitus on siis ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi samoihin käyttöpääoman tarpeisiin, joihin yritykselle myönnetty avustuskin tulisi.

Kenelle laina sopii?

Siltarahoitus sopii mille tahansa yritykselle, joka on saanut Business Finlandilta tai ELY-keskukselta myönteisen avustuspäätöksen sellaisesta avustuksesta joka sopii siltarahoituksen avulla rahoitettavaksi. ELY-keskusten osalta voivat siltarahoitusta hakea ainoastaan sellaiset yritykset, jotka ovat hakemassa yrityksen kehittämisavustusta. Business Finlandin myöntämien avustusten osalta voidaan siltarahoitusta myöntää ainoastaan, mikäli avustuksesta ei makseta ennakkoa hakijalle.

Mitkä ovat lainan ehdot?

Siltarahoitusta myönnetään seuraavin ehdoin:

 • Hakija on suomalainen yritys
 • Hakija on saanut ELY-keskukselta tai Business Finlandilta myönteisen avustuspäätöksen
 • Hakija on hakenut avustusta joka on kelvollinen siltarahoitukselle
 • Yritys avaa Finnveran hyväksymän sulkutilin, jolle avustukset ohjataan lainan maksuksi
 • Yritys kykenee tarjoamaan Finnveralle vakuuskäytännön mukaiset vakuudet

Joukkovelkakirjarahoitus

Joukkovelkakirjarahoitus on yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin soveltuva rahoitusmuoto. Finnveran joukkovelkakirjalaina on rahoitusmuoto, jossa lainaa tarvitseva yritys laskee liikkeelle velkakirjalainan, jota joukko lainanantajia tai sijoittajia merkitsee. Lainan liikkellelaskun järjestää pankki tai jokin toinen taho, joka perii lainaa liikkeeseen laskevalta yritykseltä järjestämisestä aiheutuneet kulut. 

Joukkovelkakirjarahoituksessa kykenee Finnvera merkitsemään lainaa sen liikkeeseenlaskusta, mutta ei voi ostaa joukkovelkakirjalainoja jälkimarkkinoilta eikä tehdä sijoituksia niihin sijoittaviin rahastoihin. Joukkuvelkakirjalainan toteutuneista merkinnöistä voi Finnveran osuus olle korkeintaan 50%. Joukkovelkakirjarahoituksessa ei yritykseltä myöskään vaadita omarahoitusosuutta. Finnvera toteuttaa joukkovelkakirjan merkinnän markkinahintaan.

Mihin tarkoitukseen laina sopii?

Joukkovelkakirjarahoituksen avulla kykenevät yritykset rahoittamaan yleisiä rahoitustarpeitaan, kuten investointeja, toimintansa laajentamista, kehittämistä tai rahoiturakenteen järjestelyä. Etenkin tapauksissa, joissa yritys tarvitsee mittavaa rahoitusta, on joukkovelkakirjarahoitus varteenotettava vaihtoehto ominaisuuksiensa ja rakenteensa vuoksi.

Kenelle laina sopii?

Laina sopii etenkin kotimaisille pk- ja suuryrityksille, jotka tarvitsevat mittavaa rahoitusta, jollaista olisi perinteisenä suorana lainana vaikeaa saada, joko rahoitustarpeen mittavuuden tai luonteen vuoksi. Finnvera toteuttaa myös joukkovelkakirjarahoituksen yhteydessä hakijayrityksestä tavanomaisen yritystutkimuksen, johon Finnvera perustaa päätöksensä hankkeen rahoitukseen osallistumisesta.

Mitkä ovat lainan ehdot?

Joukkovelkakirjarahoituksen toteutus ja ehdot ovat varsin tapauskohtaisia, pääasiallisina ehtoina ollen kuitenkin:

 • Hakijana suomalainen pk- tai suuryritys
 • Finnveran osuus toteutuneista joukkovelkakirjalainan merkinnöistä on korkeintaan 50%

Kasvulaina

Finnveran kasvulainalla rahoitetaan pk- ja midcap-yritysten merkittäviä hankkeita. Kasvulaina on aina vieraan pääoman ehtoinen välirahoitustuote, jonka ehdot ja etusija neuvotellaan hankkeen senioriehtoista rahoitusta myöntävien rahoittajien kanssa. Kasvulainassa on yrityksen omarahoitusosuuden oltava aina vähintään 20%, ja muiden rahoituskokonaisuuteen osallistuvien osuuden oltava 50%. Kasvulainan vähimmäismäärä on pääsääntöisesti 500 000 euroa, rahoitettavan hankkeen koon ollessa yleensä yli 1,5 miljoonaa euroa.

Mihin tarkoitukseen laina sopii?

Finnveran kasvulaina sopii erityisesti pk- ja midcap-yritysten hankkeisiin, joiden tarkoituksena ovat merkittävä kasvu, kansainvälistyminen tai yritysjärjestelyt. Kasvulainan vähimmäismäärän ollessa 500 000 euroa, ei sitä haetakaan pieniin hankkeisiin, vaan osaksi suurempia kasvuhankkeita tai kansainvälistymistä edistäviä projekteja. Rahoitettavat hankkeet sekä niiden rahoituskelpoisuuden Finnvera arvioi tapauskohtaisesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa.

Kenelle laina sopii?

Kasvulainaa myönnetään yli kolme vuotta toimineille pk- ja midcap-yrityksille, jotka tarvitsevat täydentävää rahoitusta merkittävään kasvuhankkeeseensa. Finnveran kasvulainaa hakevilla yrityksillä tulee kuitenkin Finnveran lainan lisäksi olla muuta rahoitusta vähintään 50% edestä koko rahoituskokonaisuudesta ja omaa varallisuutta vähintään 20% edestä.

Mitkä ovat lainan ehdot?

Finnveran kasvulainan myöntämistä koskevat seuraavat ehdot:

 • Hakija on suomalainen pk- tai midcap-yritys
 • Yritys kykenee kattamaan omarahoitusosuuden
 • Yritys pystyy hankkimaan vähintään 50% rahoituksen hankkeelle Finnveran ulkopuolelta
 • Yritys on toiminut vähintään kolme vuotta, tai on holding-yhtiö, joka ostaa vähintään kolme vuotta toimineen yhtiön

Vientisaatavaluotto

Vientisaatavaluoton avulla jälleenrahoitetaan suomalaisia investointihyödykkeitä vieviä yrityksiä. Vientiluoton lainamäärä on 95% vientisaatavan määrästä, kuitenkin enintään 2 miljoonaa euroa. Vientikaupan ennakkomaksun tulee olla vähintään 15% suuruinen, joten vientisaatavan määrä on enintään 85% kauppasumman suuruudesta. Vientisaatavaluoton laina-aika on luottovakuutetun saatavan maksuaikataulua vastaava. Vakuudeksi riittää yleensä Finnveran luottoriskitakuulla tai jonkin kaupallisen luottovakuuttajan avulla vakuutettu vientisaatava. Vientisaatavaluoton viitekorko on 6 kuukauden euribor sekä marginaali, joka määritetään saajayrityksen taloudellisen tilanteen, liiketoiminnan kannattavuuden, riskien sekä lainan vakuuden mukaan.

Yritys velvoitetaan avaamaan Finnveran hyväksymä sulkutili, jonne ostaja maksaa suorituksensa, ja jolta laina maksetaan takaisin Finnveralle. Yritys on velvoitettu maksamaan lainan pääoma ja korot Finnveralle sopimuksen mukaisina eräpäivinä, vaikka sulkutilin varat tai mahdollinen luottoriskitakuun korvaus eivät riittäisikään luoton pääoman sekä korkojen maksamiseen. 

Mihin tarkoitukseen laina sopii?

Vientisaatavaluotto on tarkoitettu tilanteeseen, jossa suomalainen vientiyritys joutuu tarjoamaan ulkomaisille ostajille normaalia pidemmän maksuajan, jolloin yritykselle saattaa syntyä toimituksen jälkeen vajetta käyttöpääomasta. Käyttöpääoman tarjoamisen lisäksi suojataan pitkästä maksuajasta syntyvä luottoriski joko Finnveran luottoriskitakuulla tai jonkin kaupallisen luottovakuuttajan vakuutuksella. 

Kenelle laina sopii?

Vientisaatavaluotto sopii suomalaisille vientiyrityksille, jotka ovat joko EU-määritelmän mukaisia pk-yrityksiä tai midcap-yrityksiä, joiden liikevaihto on konsernitasolla alle 300 miljoonaa euroa. Kuten muidenkin lainojen kohdalla, tehdään myös vientisaatavaluotossa yritystutkimus ennen rahoituspäätöksen tekoa, selvittäen näin yrityksen todellisia edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan, muun muassa arvioimalla yrityksen markkinoita, tavoitteita sekä strategiaa. Tämän lisäksi varmistetaan ulkomaisen ostajan luottokelpoisuus ennen luottoriskitakuun myöntämistä, tutkimalla muun muassa luottotietoja sekä tilinpäätöstietoja.

Mitkä ovat lainan ehdot?

Vientisaatavaluottoa myönnetään seuraavin ehdoin: 

 • Hakijayritys on suomalainen pk- tai midcap-yritys
 • Hakijalla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
 • Yritys avaa Finnveran hyväksymän sulkutilin, jolle ostaja maksaa saatavat, ja jolta luotto maksetaan Finnveralle

Kuinka haet Finnveran tuotteita helposti

Finnveran takausten ja lainojen hakeminen saattaa tuntua monimutkaiselta ja ylitsepääsemättömältä haasteelta, mutta sellainen sen ei suinkaan tarvitse olla. Mikäli hakuprosessi ja eri lainojen vaatimukset mietityttävät, tai et yksinkertaisesti tiedä mikä tuote olisi omiin tarpeisiisi sopiva, ei syytä huoleen. Rahoon älykäs verkkopalvelu toimii nimittäin apunasi myös yritystukia ja Finnveran takauksia haettaessa. Me autamme oikean tuotteen löytämisessä ja varmistamme, että yrityksesi täyttää haettavan tuotteen kriteerit. Kaikki tämä tapahtuu erittäin helposti ja yksinkertaisesti älykkään verkkopalvelumme avulla.